Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft kunnen nemen van onderstaande voorwaarden, en deze heeft kunnen begrijpen, en de gebruiker geeft impliciet aan daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Daarom wordt u verzocht deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer zorgvuldig te lezen. Door www.uwwetloket.nl te bezoeken en/of de op of via www.uwwetloket.nl aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Kamer van Koophandel

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.uwwetloket.nl) van uwwetloket, die haar hoofdkantoor heeft op de Maarsbergseweg 8, Woudenberg (3931 JH), Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 321460020000.

Inhoud en aansprakelijkheid

De op www.uwwetloket.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel uwwetloket zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer, is gewijzigd. De door uwwetloket op/via deze website(s) verstrekte informatie is geen aanbod, advies of juridische dienst. Aan de verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Verantwoordelijkheid

De gebruiker van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. Gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Gebruiker is verplicht aanwijzingen van uwwetloket omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Uwwetloket kan er niet voor instaan dat de informatie op www.uwwetloket.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Functioneren van deze website

Uwwetloket garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Uwwetloket is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door uwwetloket.nl of door u aan uwwetloket.nl middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Online communicatie en aansprakelijkheid

Berichten die u per e-mail naar www.uwwetloket.nl stuurt, kunnen onveilig zijn. Uwwetloket raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan www.uwwetloket.nl te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan uwwetloket.nl te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Uwwetloket en/of haar bestuurders en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriƫle of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als uwwetloket op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (1) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (2) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (3) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan uwwetloket.nl of aan u wordt gezonden, (4) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (5) misbruik van deze internetsite, (6) verlies van gegevens, (7) het downloaden of gebruiken van informatie die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (8) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite (enkele van voornoemde punten zijn in deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer nader uitgewerkt).

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Uwwetloket.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Hoewel uwwetloket.nl selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door uwwetloket.nl worden onderhouden wordt afgewezen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door uwwetloket.nl niet, althans niet volledig, geverifieerd. Uwwetloket.nl behoudt zich het recht voor om iedere hyperlink of programma op enig moment te beƫindigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij uwwetloket of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de site, of gedeelten daarvan, te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van uwwetloket. Dit betreft ook alle onderdelen van de website.

Virussen

Uwwetloket garandeert niet dat de informatie, dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Toepasselijk recht

Op deze website, de gebruikersvoorwaarden en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.