Geschiedenis

Oprichting 2009 – toenemende vraag 2011

In de figuur hieronder is de toename van het bezoek, door mensen die rechtshulp behoeven, aan Uwwet.nl (http://www.uwwet.nl) weergegeven. Uwwet.nl werd in juni 2009 online geplaatst en zal in 2011 voor inmiddels ruim 300.000 mensen de juridische bakermat zijn.

statistieken

Uitbreiding werkzaamheden
Het verlengstuk van Uwwet.nl is Uwwetloket. Vanwege een toenemende vraag naar rechtshulp bij Uwwet.nl en Uwwetloket gaat Uwwetloket de dienstverlening verder uitbreiden om in de vraag naar rechtshulp te voorzien. Daarbij is het mogelijk om een pakket af te nemen, zodat u zeker bent van juridische dekking en de juiste rechtshulp voor voordelige tarieven.

U kunt vanaf heden terecht bij Uwwetloket voor met name nagenoeg alle gewenste rechtshulp. Bijvoorbeeld met betrekking tot:
• bestuursrecht (onder andere: vergunningen, bestuursdwang, wijzigingen bestemmingsplan);
• personen- en familierecht (onder andere: gezag, alimentatie voor partners en kinderen, omgang, boedelscheiding);
• arbeidsrecht (onder andere: ontslag, cao, arbeidscontract en bedingen en clausules, overgang onderneming);
• aansprakelijkheidsrecht (onder andere: schade en vergoedingen, materieel en niet-materieel);
• ondernemingsrecht (onder andere: opstellen algemene voorwaarden en advies inzake rechtsvormen en statuten);
• incassozaken (onder andere: vorderingen op debiteuren);
• verbintenissenrecht (onder andere: koop- en huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten);
• enzovoorts.

Rechtspraktijk
Uit het Jaarverslag 2010 van de Raad voor de Rechtspraak blijkt het volgende:
• in 2010 stroomden ruim 1,9 miljoen zaken bij de gerechten in (circa 1 zaak per 9 inwoners);
• de instroom is de laatste jaren toegenomen;
• incassozaken, de faillissementen en de arbeidsontbindingszaken zijn toegenomen;
• de bewind- en voogdijzaken, de kort gedingen, kinderrechtzaken en procedures over gezag van minderjarigen nam substantieel toe;
• de instroom van handel- en familiezaken nam eveneens sterk toe.

Wat is Uwwetloket?
Uwwetloket is het loket voor uw wet en verleent de rechtshulp die in uw geval noodzakelijk is.

Kwaliteit
De website uwwetloket.nl is niet in de eerste plaats tot stand gekomen voor juristen en andere rechtsgeleerden, maar juist voor de particulieren en bedrijven die weinig of geen ervaring hebben met wetgeving en informatie die daar nauw mee verbonden is.

Wat is Uwwetloket?
Uwwetloket is een organisatie die de kloof tussen de rechtzoekenden en de rechtshulpverleners overbrugt en deze partijen met elkaar verbindt.

Wat is Uwwet.nl?
Uwwet.nl is een organisatie die de kloof tussen de rechtzoekenden en wetgeving overbrugt. Wetgeving wordt laagdrempelig, vrijblijvend en kosteloos aangeboden inclusief toelichting en voorbeelden van toepassingen in de praktijk. Uwwetloket en Uwwet.nl zijn beide onderdelen van de organisatie: UWWET.

Visie en missie van UWWET
Mensen in Nederland zijn over het algemeen goed ontwikkeld en goed opgeleid. Helaas is daarentegen de kennis met betrekking tot wetgeving door de overheid niet aan de orde gesteld gedurende het reguliere onderwijs. Daarnaast heeft de overheid nog steeds geen serieuze poging ondernomen om hier verandering in aan te brengen. Wetgeving lijkt daarom helaas alleen besteed aan juristen.

Dat is toch merkwaardig vinden wij bij UWWET als je bedenkt dat nagenoeg alles gereguleerd is in wetgeving. Bijvoorbeeld: het huren van een huis, het kopen van een brood in de supermarkt en het reizen met het openbaar vervoer.

Inzicht in wetgeving is noodzaak. Voor iedereen. Niet, omdat het leuk of interessant is, maar simpelweg, omdat het nagenoeg altijd van belang is. Soms zelfs van levensbelang. Laat nu juist juristen die wel onderwezen zijn in wetgeving deze handschoen oppakken en de kloof tussen rechtzoekenden en wetgeving en daarnaast de kloof tussen rechtzoekenden en rechtshulpverleners overbruggen. Laagdrempelig, vrijblijvend en bijna geheel gratis.

Rechtspraktijk
Uit het Jaarverslag 2010 van de Raad voor de Rechtspraak blijkt dat in 2010 ruim 1,9 miljoen zaken bij de gerechten instroomden. De instroom is de laatste jaren toegenomen, vooral als gevolg van de economische crisis. De economische crisis is duidelijk van invloed op de instroom van zaken. Zo namen de incassozaken, de faillissementen en de arbeidsontbindingszaken sterk in omvang toe.
Daarnaast namen de bewind- en voogdijzaken (kanton), de kort gedingen, civiele kinderrechtzaken (ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing), en procedures over gezag van minderjarigen substantieel toe. De instroom van handel- en familiezaken nam eveneens sterk toe. Het reguliere uurtarief van een advocaat is gemiddeld ongeveer € 200,– (exclusief 19 procent b.t.w. en exclusief ongeveer 6 procent kantoorkosten). Rechtshulp van een advocaat vereist meestal een aantal dagdelen of dagen.
> Klik hier om het Jaarverslag 2008 in te zien.
> Klik hier om het Jaarverslag 2009 in te zien.
> Klik hier om het Jaarverslag 2010 in te zien.
> Klik hier om het Jaarverslag 2011 in te zien.
> Klik hier om het Jaarverslag 2012 in te zien.
> Klik hier om het Jaarverslag 2013 in te zien.
Het jaarverslag van 2014 wordt in april 2015 verwacht.

Advocaat en de jurist
Een groot aantal rechtszaken kan worden afgewikkeld door juristen die geen advocaat zijn. Dit is van belang, want dit heeft in bijna alle gevallen directe gevolgen voor de kosten die een geschil met zich meebrengt.
Het feit dat een jurist geen advocaat hoeft te zijn staat los van de juridische kwaliteit die een jurist of een advocaat zal leveren.

Zaken die door een jurist kunnen worden afgewikkeld:
– bestuursrechtelijke kwesties;
– strafzaken die aanhangig gemaakt worden bij de kantonrechter en
– civiele zaken die aanhangig gemaakt worden bij de kantonrechter
(waar onder:
o huurkwesties;
o arbeidskwesties;
o zaken betreffende vorderingen met een beloop van ten hoogste € 5.000;
o zaken betreffende vorderingen van onbepaalde waarde, indien er duidelijke aanwijzingen bestaan dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan € 5.000).

Waarom Uwwetloket?
Uwwetloket heeft belang bij een goede afloop van uw zaak en zal uw belangen optimaal behartigen in tegenstelling tot bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekeraar.

Uw vraag en/of geschil is daarom bij Uwwetloket in goede handen.
Uwwetloket heeft een netwerk met specialisten en kan daardoor zorgdragen voor volledige dekking met betrekking tot al uw vragen en/of geschillen. Uw vraag en/of geschil valt daardoor altijd onder de paraplu van Uwwetloket en u bent daardoor altijd volledig gedekt met voordelige tarieven. Uitsluitingen van de dekking is bij Uwwetloket niet van toepassing. Wij sluiten niemand uit en wij sluiten geen enkele vraag en/of kwestie uit.

Statistieken
Jaarlijks bestuderen ruim 310.000 rechtzoekenden hun rechten en plichten op www.uwwet.nl.
Jaarlijks worden ruim 800.000 pagina’s op www.uwwet.nl bekeken.
Bron: Google Analytics

Waarom heeft Uwwetloket lagere tarieven en vele voordelen?
Het voortbestaan van Uwwetloket is onder meer afhankelijk van alle cliënten gezamenlijk: het collectief. U maakt daar deel van uit.
Om u tevreden te houden is een goede prijs- en kwaliteitverhouding cruciaal. Uwwetloket bundelt daarom onder meer alle cliënten samen en treedt als collectief naar andere professionals toe.
Deze professionals zijn daardoor bereid voor lagere tarieven hun diensten aan te bieden.
Zo profiteert u als individu van de voordelen afgedwongen door het collectief. Indien u als individu een rechtshulpverlener elders buiten Uwwetloket gaat inschakelen zal deze een hoger tarief hanteren.